Privacybeleid


Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.


Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Pro Well BV, Assesteenweg 118 te B-1750 Lennik, BE0467.422.610 (hierna: Pro Well).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op https://www.prowell.be (hierna: onze Website), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.


Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1 Pro Well verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website, zoals het surfgedrag, zoekopdrachten en herkomst;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, uw telefoon-/gsm-nummer, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoon-/gsm-nummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, uw telefoon-/gsm-nummer, uw e-mail en eventueel uw biometrische gegevens.

1.2 Pro Well kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door uw registratie en gebruik van de Website;
 • door het bezorgen van uw visitekaartje of andere contactdocumentatie;
 • onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, lees onze Cookie Policy.


Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

1.1 Algemene doeleinden:

Pro Well zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, lees onze Cookie Policy;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Pro Well zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Pro Well. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Pro Well daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

1.2 Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor onderaan een uitschrijflink.


Artikel 3 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

U gaat akkoord met de verwerking van uw (identiteits- en biometrische) gegevens door ProWell en geeft de toelating deze gegevens te delen met gezondheidsprofessionals. Alle persoonsgegevens (ook pseudonieme gegevens) van de klant zullen op verantwoorde wijze verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

Verder geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Pro Well zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.


Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die in deze Privacy Policy worden beschreven (met name maximaal 10 jaar), of tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt:

 • inactieve klantaccounts worden na 7 jaar verwijderd. Na die periode gebruiken we uw geanonimiseerde gegevens enkel voor interne rapportages;
 • inschrijvingen op onze nieuwsbrieven of indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek. Na die periode gebruiken we uw geanonimiseerde gegevens alleen voor interne rapportages;
 • van de overheid moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 10 jaar bewaren. Na die periode gebruiken we uw geanonimiseerde gegevens alleen voor interne rapportages;
 • gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we zolang het nodig is;
 • camerabeelden van ons afhaalpunt bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.


Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected], per post naar Pro Well BV, Assesteenweg 118, B-1750 Lennik of via het contactformulier op onze Website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.


Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Pro Well aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de Privacy Policies van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, lees onze Cookiebeleid.


Artikel 8 – Contact

Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens bij Pro Well, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij behandelen graag alle vragen om informatie of andere eventuele verzoeken en klachten:

Pro Well BV
Verwerkingsverantwoordelijke: Yves Devos
Assesteenweg 118
1750 Lennik (België)
+32 2 581 09 54


Laatste wijziging: 30 september 2023


Meer informatie over cookies vindt u ook op: https://www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.com.