Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen 

De elektronische webwinkel van Pro Well BV biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst.

De klant aanvaardt dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden als enige van toepassing zullen zijn.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 euro.

3. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke voor de verkoper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven alle geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van Brussel. 

Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.

ProWell klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)2 581 09 54 (tijdens de openingsuren winkel), via e-mail op info@prowell.be of per post op het volgende adres: ProWell - Assesteenweg 118 - 1750 Lennik.

Wijziging voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt.

Toepasselijk recht- Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.